Индъстри Уоч специализира в мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в България, като предлага основа за по-добри инвестиционни решения.

Компанията е основана през 2004 г. със седалище в гр. София.

Изследователската дейност на „Индъстри Уоч Груп” ООД обхваща широк спектър от икономически и социални проблеми. Сред консултантските услуги, оказвани от компанията през последните 10 години, са:

 • Периодични изследвания на пазара на труда;
 • Периодични изследвания на макроикономическата политика, финансовия сектор и богатството на домакинствата;
 • Анализи на ефектите на различни мерки и политики в образованието, оценка на ефективност и ефикасност в системата;
 • Оценки на въздействието от проекти за нормативни актове;
 • Изследване на предприемаческата екосистема в България;
 • Анализ и оценка на състоянието на пазара на труда, анализ на на инвестициите и заетостта по сектори, формиране на сценарии и прогнози за средносрочното развитие на пазара на труда, изготвяне на препоръки относно необходимите целенасочени въздействия (политики) по региони за повишаване на заетостта и качеството на работната сила;
 • Проучване и прогнозиране на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация;
 • Анализи на ефектите на различни мерки и политики в образованието, оценка на ефективност и ефикасност в системата;
 • Адаптиране и трансфер на различни иновативни инструменти и методики за в областта на професионалното образование и обучение за подобряване на качеството и пригодността за заетост;
 • Анализи на бюджетния процес, включително въвеждането и практиката на програмно бюджетиране в българския публичен сектор;
 • Мониторинг на бюджетната прозрачност и участие в международния Open Budget Index;
 • Анализи на икономически и социални ефекти от реализация на инвестиционни проекти с регионално, национално и международно значение;
 • Изследвания, анализи и консултиране в областта на инвестиционния маркетинг – България и различни региони като място за правене на бизнес;
 • Задълбочени секторни анализи, в т.ч.: анализ на водния и електрическия сектор; редовни анализи на пазара на имоти, проучване и анализ на минно-геоложкия сектор; проучване и анализ на пазара на транспортни услуги в България, Румъния, Сърбия и Гърция; изследване на напредъка в либерализацията на телекомуникационния пазар в България; анализ на текстилната индустрия;
 • Функционални анализи и консултиране относно оптимизация на дейността на административни структури;
 • Анализи и консултации в областта на въвеждането на практики за оценка на въздействието на политики и нормативни документи;
 • Анализ и консултиране при подобряване на обмена информация и данни между различни държавни институции;
 • Консултации за адаптиране на добри практики и прилагане на нови процеси в адмнистративни структури;
 • Мониторинг и оценка на ефективност на разходите в публичния сектор;
 • Изследване и изготвяне методология за оценка на въздействието на проекти;
 • Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в страни-членки на ЕС и разработване на стратегия за прилагането им в България;
 • Изследване на моделите за финансиране на големи инфраструктурни проекти и на практиката на разпределение риска при публично- частни партньорства в европейските страни;
 • Провеждане на проучване за съставяне на индекс „Местни условия за правене на бизнес”;
 • Анализ и изготвяне на стратегии, планове, проеки за институции от публичния сектор; консултиране по изготвяне на нормативни актове за въвеждане на нови процеси и добри практики;
 • Други специализирани изследвания и казуси