Пазарът на труда в България продължава да бъде динамичен през 2017 г., като коефициентът на заетост на лицата на 15-64 години възлиза на 66.9%  и вече надхвърля предкризисния пик  от 64% през 2008 г. Въпреки че заетостта в относително измерение вече надвишава равнищата в апогея преди настъпването на световната криза, заетите лица като абсолютен брой през 2017 г. са с 210.5 хил. по-малко от 2008 г. Свиването на общия брой заети лица за десетилетие се дължи както на съкращаване на работни позиции, така и на демографски процеси, изразяващи се в застаряване на населението и значителна нетна емиграция, която се засили след окончателното отпадане на ограниченията за работа на българи в ЕС през 2014 г.

От гледна точка на търсените професии, през 2017 г. най-голямо е увеличението на заетия персонал в услуги, търговия и охрана (31.5 хил.) и лицата, ангажирани в професии, неизискващи специална квалификация (31 хил.). Тези два класа професии обясняват близо половината от отчетения растеж на заетостта през изминалата година. Общо над 41 хил. лица нетно са новозаетите квалифицирани работници, машинни оператори и монтажници.

Засиленото търсене на труд в българската икономика през 2017 г. в условията на твърди демографски ограничения стои зад двуцифрения ръст на заплатите – средно с 10% общо за икономиката през 2017 г. На базата на размера на трудовото възнаграждение и динамиката през годината, секторите в българската икономика могат да бъдат разделени условно на четири групи:

  • сектори със заплащане над средното и темп на увеличение на заплатите под средния за страната (финансови услуги, енергетика, ИКТ);
  • отрасли с по-ниско от средното възнаграждение и изоставаща динамика – хотели и ресторанти, строителство, селско стопанство, култура и развлечения;
  • сектори с относително високо заплащане и бърз ръст на заплатите – добивна промишленост и професионални дейности;
  • отрасли с по-ниско възнаграждение на труда, което обаче се покачва изпреварващо – операции с имоти, административни дейности, образование, търговия и авто-ремонт и преработваща промишленост.

Wages_2017_level_by_change

Делът на работните места в столицата и област Пловдив се разширява през изминалата година – близо една трета от наетите лица през 2017 г. са концентрирани в София-град, а около една десета в област Пловдив. Неслучайно, общият доход на наетите лица, отчитащ както повишението на заплатите, така и създадените работни места, се увеличава най-осезаемо  именно в тези 2 области на страната. Други области с двуцифрен ръст на дохода от труд са Габрово, Ямбол, Софийска област, Бургас и Разград. Най-незабележимо – с под 1% годишно нараства доходът, който са получили наетите в областите Силистра и Добрич, а във Видин трудовият доход дори се свива през изминалата година.

Total_income_by_regions_2017

Цените на жилищата шестте най-големи града на страната се различават значително, ако бъдат пречупени през средното възнаграждение на работещите. След отчитане на различията в заплатите, измежду шестте най-големи града на страната относително най-скъпи са апартаментите във Варна (с 14.4% по-скъпи от София-град), а най-достъпни за работещите са жилищата в Пловдив

Регионалната динамика на трудовите доходи зависи както от активността в реалната икономика, така и от гъвкавостта на предлагането на труд по линия на включването на неактивни лица в работната сила и вътрешната миграция от съседни по-малки населени места. Възможностите за намиране на заетост в други европейски страни също оказва силно въздействие върху заплащането по области и трудностите, които работодателите срещат при осигуряване на необходимия персонал. Трябва да се отбележи, че интересът към работа в чужбина варира значително по области.

Work_abroad_2017

 

Повече показатели за доходите, заетостта, активността, производителността, населението и миграцията може да намерите в редовния доклад на Industry Watch за пазара на труда „Biggest Cities Review“, който е достъпен срещу абонамент. 
 
За допълнителна информация за нашите аналитични продукти може да посетите интернет страницата на Industry Watch www.iwatchbulgaria.com или да пишете на reports@iwatchbulgaria.com

 

От admin Дата 14.06.2018 Етикети