Най-важното през 2015: все по-голяма зависимост на бюджета и икономиката от еврофондовете, ръст на богатството на домакинствата и жилищното строителство, дилевъриджинг в реалния сектор при ограничено ново кредитиране, а работодателите все повече се налага да поглеждат към работната сила в пенсионна и предпенсионна възраст.

Зависимостта на правителството от европейските средства нараства значително –  след 2012г. те вече финансират над половината от капиталовите разходи в бюджета, а през 2015 г-над ¾. Евфрофондовете вече допринасят за над 25% от общите инвестиции в икономиката, докато през 2010 г. приносът им е бил 8%.

публични инвестиции

Източник: Източник: Industry Watch по данни от МФ

Бележка: * 2015 – предварителна оценка

 

След като достигна „дъно“ през 2012 г., пазарът на труда създаде 80 хиляди работни места до 2015 г. Най-голям ръст на заетите наблюдаваме сред лицата в предпенсионна възраст – 55-64 год., като още толкова допълнителни работни места са заети от лицата на възраст 45-54 год. и тези над 65 год. Броят на заетите до 44 год. леко намалява, въпреки общата тенденция за възстановяване на пазара на труд за последните три години.

промяна заетост 2015:2012

Източник: Източник: Industry Watch по данни от НСИ

Бележка: *2015 – предварителна оценка

 

За пет години след кризата, периода 2009-2014 г., външният дълг на частния нефинансов сектор остана почти непроменен – до 2015 г., когато предприятията са погасили над 6.2 млрд. лева само до октомври. Част от обяснението е промяна на бизнес модела на инвестиране в производствения сектор, складирането и логистиката. Все повече проекти вече се реализират чрез дълги наемни отношения, на база на които дивелъпирите изграждат индустриален обект по задание с привлечено финансиране за целта.

частен външен дълг

Източник: Източник: Industry Watch по данни от НСИ и БНБ

Бележка: *2015 – предварителна оценка

 

През последните 5 години финансовото богатство на българите се увеличава с относително бързи темпове, които надвишават значително ръста на БВП. През 2015 г. финансовото богатство нараства със 7% годишно, докато икономическият растеж се ускорява до 2.8% годишно.

финансово богатство

Източник: Industry Watch по данни от БНБ, КФН, БФБ-София, НСИ

 

През 2015 г. цените на жилищата продължиха да се увеличават. Повишеното търсене на жилищни имоти доведе до ръст на планираното строителство. През последните 12 месеца до септември е одобрено строителството на близо 18 хил. жилища – с 4 хил. повече от предходния 12-месечен период.

пазар на жилища

Източник: Industry Watch по данни на НСИ